KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKAMIZ

BAŞARAN OTOMOTİV OTELCİLİK TURİZM
İNŞ. SAN.VE TİC. A.Ş
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

 

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ 2

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2

A. TANIMLAR 2

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER 3

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 4

D. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 5

E. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 5

1

F. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI 6

G. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI 7

H. BAŞARAN ’IN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 7

I. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 8

J. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER 9

K. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ 10

3. EKLER

EK-1 11

EK-2 16

1. GİRİŞ

BAŞARAN OTOMOTİV OTELCİLİK TURİZM İNŞ. SAN.VE TİC. A.Ş (BAŞARAN) ya da “Şirket”olarak,6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun”) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren,ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”), kişisel verilerin

BAŞARAN tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Politika’da, BAŞARAN tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar BAŞARAN çalışanlarımızı, müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve BAŞARAN ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

A. TANIMLAR

İşbu Politika ’da yer verilen terim ve kısaltmalara ilişkin tanımlar aşağıdaki gibidir:

Kısaltma Tanım

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya

Getirme: belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kanun/KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

2

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
Kişisel sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
Verilerin depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
İşlenmesi aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da

kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer
Özel Nitelikli inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza
Kişisel Veri mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

BAŞARAN / BAŞARAN OTOMOTİV OTELCİLİK TURİZM İNŞ. SAN.VE TİC. A.Ş
ŞİRKET

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya
Veri İşleyen tüzel kişi.

Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Sorumlusu

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

BAŞARAN, kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu çerçevede, BAŞARAN tarafından kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlanmaktadır.

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma : Bu ilke uyarınca,’BAŞARAN’ ın veri işleme süreçleri başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve KVKK olmak üzere ilgili tüm

mevzuat ile dürüstlük kuralının gerektirdiği sınırlar içinde yürütülmektedir.
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma: B A Ş A R A N tarafından işlenen kişisel verilerin

doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte
olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmelerde bulunarak
veri sahiplerine gerekli imkânlar tanınmaktadır.
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işl enme: BAŞARAN, yalnızca açık ve kesin olarak

belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme
faaliyetinde bulunmamaktadır. Bu kapsamda, BAŞARAN yalnızca veri sahipleriyle kurulan
ilişki ile bağlantılı olarak ve gerekli olması halinde kişisel veri işlemektedir.

• İşlendikleri amaçla bağlantılı , sınırlı ve ölçülü olma: BAŞARAN tarafından veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen amaçların

gerçekleştirilebilmesine elverişli, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

3

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

muhafaza edilme: BAŞARAN tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda BAŞARAN, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

BAŞARAN tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak işlenmektedir:

KVKK’da sayılan istisnalar dışında, BAŞARAN ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

• Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise BAŞARAN tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan amaçlar dâhilinde ve sır saklama yükümlülüğü altındaki kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rıza alınmaksızın işlenebilmektedir:

• Kamu sağlığının korunması,

• Koruyucu hekimlik,

• Tıbbî teşhis,

• Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

• Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

4

BAŞARAN’ın ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için açık rıza beyanları hazırlanmıştır. Veri sahiplerine yönelik hazırlanan açık rıza beyanlarında, KVKK’ya dayanak teşkil eden Avrupa Birliği düzenlemelerine paralel olarak, veri sahiplerine kişisel verilerinin BAŞARAN tarafından işlenip işlenemeyeceğine dair seçim hakkı tanınmış ve açık rıza temin edilememesi halinde, meydana gelebilecek sonuçlar hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur.

D. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

BAŞARAN tarafından elde edilen kişisel veriler, aşağıda açıklanan kapsamlar dâhilinde işlenebilecektir:

Güvenlik Süreçleri İşe Alım Süreçleri
Seyahat Planlama Çalışan Sağlığı Süreçleri
İşyeri Yönetimi Bordrolama
Tedarikçi Yönetimi Performans ve Çalışan Memnuniyeti
Şikâyet ve Talep Yönetimi Sendikal Süreçler
Marka Yönetimi Yan Haklar
Basın ve Halkla İlişkiler Yurtdışı Görevlendirmeler
Etkinlik Yönetimi Yasal Bildirimler
Sosyal Sorumluluk Çıkış İşlemleri
Ana Veri Oluşturma Süreçleri Uyum ve Disiplin Süreçleri
Faturalama Süreçleri İşe Giriş ve Özlük Süreçleri
Personel Finansman Süreçleri Muhaberat
Ödeme İşlemleri Mali ve İdari İşler
Eğitim ve Gelişim Süreçleri Teknik ve Pazarlama Süreçleri
Acil Durum Operasyonları Denetim ve Soruşturma Süreçleri

Kaza ve Mevzuat Yönetimi Süreçleri

Dava ve Hukuki Temsil Süreçleri

Yukarıda belirtilen kategoriler bilgilendirme amaçlı listelenmiş olup, BAŞARAN’ın gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için başka amaçlar kapsamında da kişisel veri işlenmesi söz konusu olabilecektir. Bu gibi durumlarda BAŞARAN tarafından periyodik aralıklarla işbu Politika’da yeralan kategoriler güncellenecektir.

E. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Elde edilen kişisel veriler, BAŞARAN’ın ticari faaliyetlerinin yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında, BAŞARAN tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta

5

olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. İlgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına cevaz verilen veya saklanması zorunlu tutulan haller müstesna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, BAŞARAN tarafından işbu Politika’ya uygun olarak hazırlanan BAŞARAN Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde re’sen yahut ekte bulunan veri sahibi başvuru formu aracılığıyla veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin çeşitli yöntemler vasıtasıyla yok edilmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.

Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin bulunduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel zamanaşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

F. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

BAŞARAN, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler BAŞARAN tarafından veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK’da öngörülen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

• Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,

• Kamu sağlığının korunması,

• Koruyucu hekimlik,

• Tıbbî teşhis,

• Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

• Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin

edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

6

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

G. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da

BAŞARAN tarafından kişisel veriler yurt dışına aktarılabilecektir. Aktarım yapılacak
olan ülkenin, Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında
yer almaması durumunda, BAŞARAN ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen tarafından yeterli
korumayı yazılı olarak taahhüt edilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşıldığı/paylaşılabileceği kişi gruplarına, işbu Politika’nın 2 no’lu ekinde yer alan kişisel verilerin paylaşıldığı kişi grupları listesi’den ulaşabilirsiniz. Söz konusu liste bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, herhangi bir değişikliğin meydana gelmesi halinde BAŞARAN tarafından güncellenecektir.

H. BAŞARAN’ın AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KVKK’nın 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır:

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

• İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK’nın 11. maddesinde1 sayılan diğer haklar.

BAŞARAN, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve veri sahibi kategorisi bazında, aydınlatma beyanları hazırlamış ve uygulamaya koymuştur..

Öte yandan, KVKK’nın 28(2). maddesi çerçevesinde, aşağıdaki hallerde BAŞARAN’ın aydınlatma yükümlülüğü bulunmayacaktır:

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

• Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali

çıkarlarının korunması için gerekli olması.

7

I. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

BAŞARAN tarafından işbu Politika’da yer alan esaslara uygun olarak işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK’nın 11. maddesinde veri sahipleri için tanınan hakların kullandırılması konusunda gerekli önlemler alınmıştır. Bahse konu haklar şunlardır:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, işbu Politika’nın 1 no’lu ekinde bulunan veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını, ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle, BAŞARAN ’ın adresine, iadeli taahhütlü posta yolu ile ileterek kullanabilirler. Formun doldurulması ve BAŞARAN’a gönderilmesi hakkında detaylı bilgiler, 1 no’lu ekte bulunan başvuru formunda yer almaktadır. BAŞARAN, ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır.

BAŞARAN, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz

olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde,
BAŞARAN tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca,
veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, BAŞARAN tarafından başvuruculardan
ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir.

8

Öte yandan, KVKK’nın 28(2). maddesi çerçevesinde, zararın giderilmesi hakkı hariç olmak üzere,

KVKK’nın 11. maddesinde sayılan yukarıdaki haklar aşağıdaki durumlarda kullanılamayacaktır:

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

• Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

J. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

BAŞARAN, KVKK’nın 12(1). Maddesi kapsamında kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. BAŞARAN’ın bu kapsamda aldığı önlemler şunlardır:

İdari Tedbirler:

BAŞARAN, idari tedbirler kapsamında;

• Şirket içinde “gerekli olmadıkça kişisel veriler ile bağlantılı tüm işlemler yasaktır.” prensibinin uygulanması için gerekli teknik önlemleri alır. Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.

• İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

• Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.

• Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir.

• Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

Teknik Tedbirler:

BAŞARAN, teknik tedbirler kapsamında;

9

• Kişisel veri güvenliğinin takibi amacı ile kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar ve kötü amaçlı yazılımlara karşı kişisel veri güvenliğini sağlamak için veri yedekleme stratejilerini geliştirir.

• Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.

• Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar. Siber güvenliğin (ağ güvenliği, uygulama güvenliği, anti-virüs sistemleri de dâhil olmak üzere) sağlanması için gerekli yazılımların mevcut ve güncel olmasını sağlar.

• Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.

• Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.

• Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır.

• Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veyahut kriptografik yöntemler ile korunur. Fiziksel ortamlarda saklanan kişisel veriler için ise gerekli fiziksel güvenlik önlemleri alır ve giriş-çıkış kayıtları düzenler.

K. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ

BAŞARAN tarafından, Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi, personel giriş ve çıkışlarının takibinin sağlanması ve Şirketimizin operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi ve benzeri amaçlarla, KVKK’da öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak,ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır (bkz.“E” maddesi).

Görüntü kaydı alınan yerlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında BAŞARAN tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde görüntüleme yapılmamaktadır.

BAŞARAN OTOMOTİV OTELCİLİK TURİZM İNŞ. SAN.VE TİC. A.Ş

10

EK-2

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILDIĞI KİŞİ GRUPLARI VE KURUMLAR LİSTESİ

. Hastaneler

. Emniyet Birimleri

• Yazılım Şirketleri

• Bankalar

• Sigorta Şirketleri

• Acenteler

• Operasyon Şirketleri

• Anlaşmalı Servisler

• Tedarikçi ve Taşeron Şirketler

• Gelir İdaresi Başkanlığı

• Tam Tasdik Hizmeti Firması

• Sigorta Denetleme Kurulu

• Vergi Denetim Kurulu

• TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

• Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Gazetesi

• Noter

• Bilirkişiler

• Ekspertiz Şirketleri

• Emeklilik Şirketleri

• Sosyal Güvenlik Kurumu

• İşkur

• Hukuk Büroları,avukatlar

• Mahkeme ve İcra Daireleri

• Araç Kiralama Şirketleri

• Müşavirlik Firması

• Organizasyon Şirketleri

. Danışma Şirketleri

. İş ortakları

loading